امکان پیش پرداخت جهت برخی اقلام رنگهای دیسپرس و ری‌اکتیو در فروشگاه سیس آرنگ

قابل توجه مشتریان گرامی

با توجه به دریافت مجوز وزارت صنعت، کد تخصیص ارز و مسدود شدن وجه ضمانت 35 درصدی در بانک عامل جهت برخی از بارهای رنگ Kisperse Navy Blue EX-SF و Reactive Black KVN H/C Plus رسیده به گمرک شهیدرجایی (بندرعباس)، هم اکنون پیش پرداخت این اقلام در سایت سیس آرنگ فراهم گردیده است.

لیست رنگهای دیسپرس و ری‌اکتیو موصوف به شرح ذیل می‌باشد.

Shade Cardکدبرندنام کالاC.I
5923KIRI INDUSTRIESReactive Black KVN H/C PlusMix
7823KIRI INDUSTRIESKisperse Navy Blue EX-SFMix