پیش فروش رنگ Disperse Yellow L4G 200%

 
قابل توجه مشتریان گرامی

با توجه به انجام حواله ارزی پروفرم رنگ دیسپرس Disperse Yellow L4G 200% و اعلام زمانبندی حمل آنها به بندرعباس، هم اکنون امکان پیش خرید رنگ مذبور در سایت سیس آرنگ فراهم گردیده است.