فراهم سازی امکان پیش پرداخت چند قلم دیگر از رنگهای ری‌اکتیو در فروشگاه سیس آرنگ

قابل توجه مشتریان گرامی

با توجه به دریافت مجوز وزارت صنعت، کد تخصیص ارز و مسدود شدن وجه ضمانت 35 درصدی در بانک عامل جهت برخی بارهای رنگی ری‌اکتیو که به گمرک شهیدرجایی (بندرعباس) رسیده‌اند، هم اکنون پیش پرداخت این اقلام در سایت سیس آرنگ فراهم گردیده است.

لیست رنگهای دیسپرس و ری‌اکتیو آماده پیش پرداخت به شرح ذیل می‌باشد.

Shade Cardکدبرندنام کالا
5814Kiri Industries Reactive Golden Yellow MERL
5811Kiri Industries Reactive Red ME4BL
3801Kiri IndustriesReactive Deep Red KVD
5815Kiri IndustriesReactive Yellow ME4GL
5813Kiri IndustriesReactive Orange ME2RL
0042Kiri IndustriesReactive Navy Blue KV
3786Kiri IndustriesReactive Turquoise Blue G 266%