ارسال چند کانتینر هیدروسولفیت پیش فروش شده برای مشتریان در هفته گذشته

بدین وسیله به اطلاع مشتریان گرامی میرساند، تمام بارهای هیدروسولفیت پیش فروش شده در هفته گذشته ترخیص گردیده و پس از تفکیک بار در بندرعباس به مقصد اعلام شده توسط مشتریان ارسال گردید.