از خود دفاع كردن و درددل كردن شرم آور است. مرد پاك را زمان تبرئه اش ميكند. كوته نظران هرگز پاكدامني را نميتوانند آلود.

من از دو کار نفرت دارم : یکی درد و دل کردن که کار شبه مردان است و یکی هم از خود دفاع کردن، جوش زدن، که کار مستضعفین است، آدم های سست. شجاع به همدرد نیازمند نیست، از ناله شرم دارد. مرد پاک را نیز زندگی و زمان تنها نمی گذارند. زندگیش از او دفاع می کند، زمان تبرئه اش می کند، پلیدان هرگز پاکدامنی را نمی‌توانند آلود. هر چند سنگها را بسته و سگها را رها کرده باشند!