نه عمر خضر بماند نه ملك اسكندر

نه عمر خضر بماند نه ملك اسكندر       نزاع بر سر دنيي دون مكن درويش

بدان كمر نرسد دست هر گدا حافظ       خزانه ايي به كف آور زگنج قارون بيش

 

ماخذ: تصنيف به كُوي ميكده حافظ با صداي استاد شجريان تار استاد بيگجه خاني