بر بساط نکته بینان خود فروشی شرط نیست

بر بساط نکته بینان خود فروشی شرط نیست       یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

ماخذ: غزلیات حافظ، ساز و آواز استاد شجریان