ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست       احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود      با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

ماخذ: استاد شجریان، خلوت گزیده