بسوزد زچنگ بشر یکسر خشک و تر

بسوزد زچنگ بشر یکسر خشک و تر      نماند آخر زین حیوان اثر

نیارزد این جهان بدین، که بهر دل دل شکنی      برون کنی پیروهنی از تنی

تصنیف هزاردستان استاد شجریان، به همراه امیر جاهد