آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست  

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست      عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست       رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی‌غمی

غزل حافظ، ساز و آواز آلبوم آستان جانان استاد شجریان