چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن

چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن      که قارون را ضررها داد سودای زراندوزی

غزل حافظ، ساز و آواز استاد شجریان