چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست      برخیز وبجام باده کن عزم درست

کاین سبزه که امروزتماشاگه توست       فرداهمه ازخاک تو برخواهد رست

ساقی گل و سبزه بس طربناک شداست     دریاب که هفته دگر خاک شد است

می نوش و گلی بچین که تا درنگری     گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شدست

ماخذ: رباعیات خیام با صدای احمد شاملو ، آواز استاد شجریان ، آهنگساز فریدون شهبازیان