همای گو مفکن سایه شرف هرگز

همای گو مفکن سایه شرف هرگز      در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم      که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

ماخذ: غزلیات حافظ، اجرای استاد شجریان، سه تار داریوش پیر نیاکان، نی جمشید عندلیبی آلبوم سرو چمان