دوران جهان بی می و ساقی هیچ است

دوران جهان بی می و ساقی هیچ است

بی زمزمه ی ساز عراقی هیچ است

هرچند در احوال جهان می نگرم
حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است

 

ماخذ: رباعیات خیام، رباعی 126، صدای احمد شاملو