لقمه ایی کو نور افزود و کمال

لقمه ایی کو نور افزود و کمال     آن بود آورده از کسب حلال

روغنی کآید چراغ ما کُشد     آب خوانش، چون چراغ ما کُشد

علم و حکمت زاید از لقمه‌ی حلال     عشق و رقت آید از لقمه ی حلال

چون ز لقمه تو حسد بینی و دام      جهل و غفلت زاید. آن را دان حرام

هیچ گندم ،کاری و جو بَر دهد؟     دیده ای اسپی که کرّه خر دهد؟

لقمه تخم است و بَر اندیشه ها      لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها

زاید از لقمه ی حلال اندر دهان     میل خدمت، عزم رفتن آن جهان

 

ماخذ: مولانا، دفتر اول مثنوی