جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال

جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال
شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال

به ناله کار میسر نمی‌شود سعدی
ولیک ناله بیچارگان خوش است بنال

ماخذ: گلستان سعدی، استاد شجریان