نیکی و بدی که در نهاد بشر است

نیکی و بدی که در نهاد بشر است
شادی و غمی که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است

ماخذ: رباعیات خیام، خیام خوانی استاد شجریان