پیشه اول کجا از دل رود

پیشه اول کجا از دل رود

مهر اول کی زدل بیرون شود

در سفر چون روم بینی و ختن
از دل تو کی رود حب الوطن

تا دهد جان را فراقش گوشمال
جان بدان قدر ایام وصال

 

ماخذ: مولانا، دفتر دوم مثنوی معنوی