هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند که سخت باشد قطع امیدواران

ماخذ: غزلیات سعدی، قطعه ضربی، آلبوم پیوند مهر، استاد شجریان