ثوابت باشد ای دارای خرمن

ثوابت باشد ای دارای خرمن

اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

ماخذ: غزلیات حافظ، استاد شجریان، دولت عشق گلبانگ ۲