ثوابت باشد ای دارای خرمن

ثوابت باشد ای دارای خرمن
اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

ماخذ: غزلیات حافظ، استاد شجریان، دولت عشق، گلبانگ ۲