چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

ماخذ: استاد شجریان، آلبوم معمای هستی