که ای صوفی شراب آنگه شود صاف

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف
که در شیشه در آرد اربعینی

ماخذ: غزلیات حافظ، استاد شجریان، دولت عشق، گلبانگ، ساز و آواز