چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

 

ماخذ: استاد شجریان، آلبوم معمای هستی