بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

 

بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی…