خود حدیث تلخ مفصل بخوان از این مجمل

نرخ یوان درتاریخ 19 فروردین معادل 6004 ریال بوده است و با رشدی کمتر از 8 درصد به تاریخ 9 تیر 6437 ریال! درمقابل با کمال تاسف شاهد آن هستیم که قیمت فروش رنگهایی نظیر مشکی 300% که از سوی برخی اعلام میگردد، رشدی بالغ بر 150% را تجربه کرده است. این در حالی است که قیمت تمام شده این رنگ که در 4ماه گذشته تا امروز وارد شده است عمدتا بین 15 تا 22000 تومان بوده است. حتی اگر بخواهیم قیمت امروز این رنگ که از چین برای خریدهای جزء اعلام میگردد را مبنای محاسبه قراردهیم، که هنوز هیچ باری از این محل وارد نشده است، کمتر از 28000 تومان میباشد.