بازگشت اولویت رنگهای نساجی به اولویت یک

با عنایت به همکاری و همدلی دلسوزان صنعت نساجی و پیگیریهای مداوم همکاران پرتلاشمان، تعرفه رنگهای نساجی به اولویت 1 بازگردانده شد.
از امروز 20 تیرماه 1397 تخصیص ارز برای رنگهای نساجی کما فی السابق برمبنای دلار بانکی محاسبه میگردد.
ذیلا نتیجه نظر سنجی که در روزهای گذشته انجام پذیرفت و عامل بسیار مهمی در جهت اقناع مسئولین برای بازگرداندن اولویتها گردید را به رویت شما می رساند.

93.7 %   اولویت 1
2.1 %     اولویت 2
1.6 %     اولویت 3
2.6 %     اولویت 4