دسته: منظرگاه

منظرگاه چگونه از تجارتمان در برابر تأثیر کرونا محافظت کنیم؟!

چگونه از تجارتمان در برابر تأثیر کرونا محافظت کنیم؟!

منظرگاه تشکیل نخ از طریق فناوری ریسندگی جت هوا

تشکیل نخ از طریق فناوری ریسندگی جت هوا

منظرگاه گریزی بر تاریخچه صنعت نساجی

گریزی بر تاریخچه صنعت نساجی

منظرگاه فرآیند تکمیل در صنعت نساجی

فرآیند تکمیل در صنعت نساجی

منظرگاه 20 دقیقه طلایی در رنگرزی پلی استر را دریابید

20 دقیقه طلایی در رنگرزی پلی استر را دریابید

منظرگاه هوش مدیریتی و عیار خانواده

هوش مدیریتی و عیار خانواده

منظرگاه منابع انسانی و کارآفرینان درون سازمانی

منابع انسانی و کارآفرینان درون سازمانی

منظرگاه آشنایی با رنگ – بخش دوم

آشنایی با رنگ – بخش دوم

منظرگاه معرفی شرکت Kiri Industries Limited

معرفی شرکت Kiri Industries Limited

منظرگاه نظرسنجی درخصوص نیاز به کاهش تعرفه واردات رنگ نساجی ری‌اکتیو

نظرسنجی درخصوص نیاز به کاهش تعرفه واردات رنگ نساجی ری‌اکتیو

منظرگاه رویکردی نوین در شبیه‌سازی فاکتور انعکاسی پارچه‌های پوشش داده شده با نانوذرات

رویکردی نوین در شبیه‌سازی فاکتور انعکاسی پارچه‌های پوشش داده شده با نانوذرات

منظرگاه کیفیت آب در صنعت

کیفیت آب در صنعت

منظرگاه مطالعه و بهینه سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فراصوت

مطالعه و بهینه سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فراصوت

منظرگاه بهبود تثبیت رنگ با پرتو افکنی

بهبود تثبیت رنگ با پرتو افکنی

منظرگاه تجارت در جوامع دچار شرايط بحراني

تجارت در جوامع دچار شرايط بحراني