دسته: منظرگاه

منظرگاه قرار گرفتن کمپانی Kiri Industries Limited در جمع شرکتهای لیست Bluesign© SYSTEM PARTNERS

قرار گرفتن کمپانی Kiri Industries Limited در جمع شرکتهای لیست Bluesign© SYSTEM PARTNERS

منظرگاه داستان کارخانه‌ای که زمین نخورد – بخش اول

داستان کارخانه‌ای که زمین نخورد – بخش اول

منظرگاه مدیریت پسماندها در صنعت نساجی

مدیریت پسماندها در صنعت نساجی

منظرگاه 9 گام برای راه اندازی کسب و کار در صنعت نساجی

9 گام برای راه اندازی کسب و کار در صنعت نساجی

منظرگاه چرا بررسی مستمر کیفیت در صنایع نساجی ضروری است ؟

چرا بررسی مستمر کیفیت در صنایع نساجی ضروری است ؟

منظرگاه چه تفاوتی میان پارچه و منسوج است ؟

چه تفاوتی میان پارچه و منسوج است ؟

منظرگاه انواع رنگهای موجود در صنعت نساجی- طبقه بندی بر اساس ترکیبات شیمیایی

انواع رنگهای موجود در صنعت نساجی- طبقه بندی بر اساس ترکیبات شیمیایی

منظرگاه مفاهیم اساسی اندازه گیری رنگ (بخش دوم )

مفاهیم اساسی اندازه گیری رنگ (بخش دوم )

منظرگاه مفاهیم اساسی اندازه گیری رنگ (بخش اول )

مفاهیم اساسی اندازه گیری رنگ (بخش اول )

منظرگاه ورود نوآوری های پایدار به صنعت نساجی

ورود نوآوری های پایدار به صنعت نساجی

منظرگاه چگونه بیوتکنولوژی آینده تولید پوشاک و رنگ زدن لباس ها را تغییر میدهد ؟

چگونه بیوتکنولوژی آینده تولید پوشاک و رنگ زدن لباس ها را تغییر میدهد ؟

منظرگاه چگونه از تجارتمان در برابر تأثیر کرونا محافظت کنیم؟!

چگونه از تجارتمان در برابر تأثیر کرونا محافظت کنیم؟!

منظرگاه تشکیل نخ از طریق فناوری ریسندگی جت هوا

تشکیل نخ از طریق فناوری ریسندگی جت هوا

منظرگاه گریزی بر تاریخچه صنعت نساجی

گریزی بر تاریخچه صنعت نساجی

منظرگاه فرآیند تکمیل در صنعت نساجی

فرآیند تکمیل در صنعت نساجی