پوزش از اختلال ناخواسته در خدمت رسانی

با توجه به اثبات این امر برای مسئولین محترم وزارت صنعت و معدن و تجارت که رنگهای نساجی جزء مواد اولیه و ضروری کارخانجات رنگرزی می باشد و قول مساعد ایشان نسبت به تغییر هرچه سریعتر اولویت رنگ های نساجی از اولویت 2 به 1، تا تاریخ محقق شدن این مهم، از کارخانجات محترم رنگرزی خواهشمند است فقط به اندازه نیاز هفتگی درخواست رنگ خود را ارسال فرمایند.