یاد صنعتگر خستگی ناپذیر صنعت نساجی، جناب آقای امیر نیلی، گرامی باد