طرح فروش ویژه TS در تاریخ 23 مرداد 1398

طرح فروش ویژه ST سیس آرنگ، فروش محدود فقط به کارخانجات نساجی

به مدت سه ساعت، روز چهارشنبه 23 مرداد 1398

Disperse Blue L-2BLN (Blue 56) : 420,000 –> 375,000
Kisperse Orange RL 200% (Orange 25) : 65,000 –> 56,000
Kisperse Navy Blue 3G H/C (Blue 79) : 78,000 –> 66,000

زمانبندی اجرای طرح:
امروز چهارشنبه 23 مرداد، از ساعت 14:00 تا 16:00