واردات هیدروسولفیت سدیم از شرکت JINHE

قابل توجه مشتریان گرامی.

از تاریخ 1 بهمن 1397، امکان ارسال حواله ارزی به حساب یوانی شرکت Jinhe Hydrosulfite Sodium از طریق بانک کونلون محیا گردیده است.

طی مذاکرات صورت گرفته با این شرکت، صدور پروفرم هیدروسولفیت با قیمت CFR هر کیلوگرم 8.1 یوان مقدور بوده و از آنجایی که نرخ حواله نیمایی یوان به بانک کونلون از نرخ حواله به سایر بانکها کمتر می باشد (معادل با 1.330 یوان در تاریخ 1397.11.03)، قیمت تمام شده تقریبی این کالا پس از ارسال حواله ارزی به بانک کونلون و ترخیص، معادل 12.300 تومان خواهد بود.