فراهم سازی امکان پیش پرداخت چند قلم دیگر از رنگهای دیسپرس و ری‌اکتیو در فروشگاه سیس آرنگ

قابل توجه مشتریان گرامی

با توجه به دریافت مجوز وزارت صنعت، کد تخصیص ارز و مسدود شدن وجه ضمانت 35 درصدی در بانک عامل جهت بارهای رنگ Kisperse Black EX-SF و Reactive Jet Black رسیده به گمرک شهیدرجایی (بندرعباس)، هم اکنون پیش پرداخت این اقلام در سایت سیس آرنگ فراهم گردیده است.

لیست رنگهای دیسپرس و ری‌اکتیو آماده پیش پرداخت به شرح ذیل می‌باشد.

Shade Cardکدبرندنام کالاC.I
5923Kiri IndustriesReactive Black KVN H/C PlusMix
7823Kiri IndustriesKisperse Navy Blue EX-SFMix
7537Kiri IndustriesKisperse Black EX-SFMix
5922Kiri IndustriesReactive Jet BlackMix