راه اندازی فروشگاه ارزی لیر ترکیه

با توجه به درخواستهای متعدد درخصوص امکان دریافت پروفرم آب اکسیژنه پاشا، طی مذاکرات صورت گرفته با کمپانی Hidrojen Peroksit A.Ş قیمت ارزی مناسبی جهت صدور پروفرمای آب اکسیژنه برای مشتریان و سهامدارن سیس آرنگ دریافت گردید.

لذا مشتریان گرامی میتوانند با مراجعه به فروشگاه ارزی لیر، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.