امکان پیش فروش برخی اقلام رنگهای دیسپرس در فروشگاه سیس آرنگ

قابل توجه مشتریان گرامی

با توجه به مذاکرات صورت گرفته با طرف چینی، هم اکنون پیش فروش برخی اقلام رنگهای دیسپرس رنگی در بخش فروشگاه ریالی سایت سیس آرنگ فراهم گردیده است.

لیست رنگهای موصوف به شرح ذیل می‌باشد.
 

Shade Cardکدبرندنام کالاCI Number
2093SinochemDisperse Red BS 200%Yellow 119
2011SinochemDisperse Yellow 6GSL 200%Yellow 114
2131SinochemDisperse Yellow L-2G 200%Yellow 54
2021SinochemDisperse Yellow L-4G 200%Yellow 211
2161SinochemDisperse Yellow E-GL 200%Yellow 23
2323SinochemDisperse Fluor Red 2G 200%Red 277
2303SinochemDisperse Pink BG 100%Red 362
2392SinochemDisperse Red BS 200%Red 152
2382SinochemDisperse Red FRL 200%Red 177
2361SinochemDisperse Red L-3B 100%Red 60
2351SinochemDisperse Red L-FB 200%Red 60
2363SinochemDisperse Red FSBS 150%Red 343
2452SinochemDisperse Violet H-RB 100%Violet 26/31
2472SinochemDisperse Violet H-3RL 200%Violet 63
2492SinochemDisperse Violet M-5R 300%Violet 93:1
2533SinochemDisperse Blue SE-2R 100%Blue 183:1
2512SinochemDisperse Blue BBLS 200%Blue 164
2951SinochemDisperse Black S-2BL 100%Blue 165