کاهش چشمگیر قیمتهای ارزی انواع رنگهای نساجی

 
به اطلاع مشتریان گرامی میرساند، به دلیل از سرگیری تولید برخی مواد اولیه مورد نیاز در پروسه تولید رنگهای نساجی، قیمتهای یوانی تعداد زیادی از رنگها کاهش قابل ملاحظه ای یافته اند. جهت اطلاع از جدیدترین قیمتها و درخواست پروفرم، به فروشگاه ارزی یوان به آدرس https://sysarang-cny.com/ مراجعه بفرمایید.
لیست رنگهای مورد اشاره به شرح ذیل میباشد:
 

CodeTypeNameCI.No/DataPrice (CNY) - CFR
2992DisperseBlack EX-SF 300%Mix39
2973DisperseBlack SRN 400%Mix51
2383DisperseRubine MGFL 200%Red 7384
2572DisperseNavy Blue EX-SF 300%Mix38
2573DisperseNavy Blue ECOMix39
2372DisperseScarlet GS 200%Red 15340
2392DisperseRed BS 200%Red 15254
2551-1DisperseBlue L-2BLN (HS) 100%Blue 56195
2832DisperseBrown P-NR 100%Mix47.5
2652DisperseTurquoise Blue H-GL 200%Blue 60315
2533DisperseBlue SE-2R 100%Blue 183:183
2812-1DisperseYellow Brown H-2RL 150%Orange 3048
2842DisperseBrown S-2BL 100%Mix44
2131DisperseYellow L-2G 200%Yellow 54160
2021DisperseYellow L-4G 200%Yellow 21178
2361DisperseRed L-3B 100%Red 6068
2363DisperseRed FSBS 150%Red 343325
2092DisperseYellow 5GL 200%Yellow 198100
2811DisperseOrange E-3R 200%Orange 2546
2011DisperseYellow 6GSL 200%Yellow 114100
2351DisperseRed L-FB 200%Red 60132
2053DisperseFluor. Yellow H-8GFF 100%Yellow 8276
2093DisperseYellow SE-5G 200%Yellow 11978
2813DisperseYellow Brown L-3GL 200%Orange 2962
2323DisperseFluor. Red 2G 100%Red 277108
2303DisperseFluor. Pink BG 100%Red 362124
2382DisperseRed FRL 200%Red 17786
2452DisperseViolet H-RB 100%Violet 26/31198
2472DisperseViolet H-3RL 200%Violet 63100
2492DisperseViolet M-5R 300%Violet 93:189
2512DisperseBlue BBLS 200%Blue 165165
1553ReactiveBrill. Blue KN-R 100%Blue 19225
8064VatIndigo GrainsBlue 166