امکان دریافت پروفرم جهت واردات انواع رنگهای ری‌اکتیو مناسب چاپ، اقتصادی و با ثبات نوری بالا در فروشگاه ارزی روپیه

با عنایت به راهبرد سیس آرنگ درخصوص تامین کلیه نیازهای کارخانجات رنگرزی و تکمیل، طی مذاکرات صورت گرفته با کمپانی Kiri Industries، برای اولین بار امکان دریافت پروفرم جهت واردات رنگهای ری‌اکتیو مناسب چاپ (P Series)، رنگهای ری‌اکتیو اقتصادی (KE Series) و رنگهای ری‌اکتیو با ثبات نوری بالا (KIRAFIX Series) محیا گردیده و قیمتهای ارزی مناسبی جهت رنگهای مذبور دریافت شده است.
لیست رنگهای مذبور به شرح ذیل می‌باشد:

 

Shade Cardبرندنوع رنگسری رنگکاربردکدنام کالاCI No.
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000003REACTIVE YELLOW P6GSYellow 95
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000004REACTIVE YELLOW P4GYellow 18
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000005REACTIVE GOLDEN YELLOW PROrange 12
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000018REACTIVE ORANGE P2R-NOrange 13
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000007REACTIVE RED PBRed 24
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000007-1REACTIVE RED P8BRed 31
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000008REACTIVE RED 6BXRed 76
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000009REACTIVE MAGENTA PBViolet 13
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000012REACTIVE BLUE P3RBlue 49
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000010REACTIVE PURPLE P3RViolet 1A
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000013REACTIVE BLUE P5RBlue 13
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000194REACTIVE BLACK PGRMix
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000019REACTIVE NAVY P2RMix
Kiri industriesReactiveP Seriesمناسب چاپFG1D000016REACTIVE BLACK PNBlack 8
Kiri industriesReactiveKE Seriesاقتصادی7118KIRACTIVE YELLOW KEMix
Kiri industriesReactiveKE Seriesاقتصادی7119KIRACTIVE RED KEMix
Kiri industriesReactiveKE Seriesاقتصادی7120KIRACTIVE NAVY BLUE KEMix
Kiri industriesReactiveKE Seriesاقتصادی7121KIRACTIVE BLACK KEMix
Kiri industriesReactiveKIRAFIX Seriesثبات نوری بالاFG1D000768KIRAFIX RED KHLFMix
Kiri industriesReactiveKIRAFIX Seriesثبات نوری بالاFG1D000769KIRAFIX BLUE KHLFMix
Kiri industriesReactiveKIRAFIX Seriesثبات نوری بالاFG1D000770KIRAFIX YELLOW KHLFMix