طرح ویژه ST، مشکی 300 دایکاس 63 هزار تومان، فروش محدود فقط به کارخانجات نساجی

طرح فروش ویژه ST سیس آرنگ، به مدت یک ساعت، روز شنبه 19 مرداد 1398
مشکی 300 دایکاس 63000 تومان، فروش محدود فقط به کارخانجات نساجی