ناله دروغین اثر ندارد

ناله دروغین اثر ندارد      مرده بهتر از آن کو، هنر ندارد

 

ماخذ: تصنیف گریه را به مستی از عارف قزوینی با صدای استاد شجریان