سیس آرنگ، ترکیبی از تجربه پیشکسوتان و انگیزه تیم جوان