ترجیح میدهم بزرگواری گول‌خور باشم تا کوچکواری گول‌زن

خدايا! انديشه و احساس مرا در سطحي پايين مياور كه زرنگی‌هاي حقير و پستي هاي نكبت بار و پليد شبه آدمهاي اندك را متوجه شوم، چه، دوست تر مي دارم بزرگواري گول خور باشم تا، همچون اينان، كوچكواري گول زن.

ماخذ: دکتر علی شریعتی، کتاب نیایش، صفحه 112