آب را گل نكنيم مردمان سر رود، آب را ميفهمند. گل نكردندش، ما نيز آب را گل نكنيم.

ماخذ: مجموعه اشعار سهراب سپهری