مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو

مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو       يادم از كِشته خويش آمد و هنگام درو

تكيه بر اختر شب گرد مكن كاين عيار       تاج كاووس ببرد و كمر كيخسرو

ماخذ: غزلیات حافظ، غزل 407، ساز و آواز استاد شجریان