غم نان اگر بگذارد

غم نان اگر بگذارد

رنگها در رنگها دویده

از رنگین کمان بهاری او

که سراپرده در این باغ خزان رسیده، برافراشته است

نقشها میتوانم زد

غم نان اگر بگذارد

ماخذ: احمد شاملو، کتاب آیدا.