در این شب سیاهم گم گشته راه مقصود

در این شب سیاهم گم گشته راه مقصود      از گوشه ایی برون آی ای کوکب هدایت

ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم      یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

 

ماخذ: غزلیات حافظ، اجرای استاد شجریان و داریوش پیر نیاکان، تصنیف زان یار دلنوازم