آن گل که هر دم در دست بادیست 

آن گل که هر دم در دست بادیست      گو شرم بادت از عندلیبان

دُرج محبت بر مهر خود نیست      یا رب مبادا کام رقیبان

ای منعم آخر بر خوان وصلت      تا چند باشیم از بی نصیبان

ماخذ: غزلیات حافظ، اجرای استاد شجریان