سلام علیک ای دهقان ،در آن انبان چها داری

سلام علیک ای دهقان ،در آن انبان چها داری
چنین تنها چه میگردی در این صحرا چه می کاری
زهی سلطان زیبا خد،که هر که روی تو بیند
اگر کوه احد باشد ،بپرد از سبکساری

سلام علیک هر ساعت بر آن قد و بر آن قامت      بر آن دیدار چون ماهت بر آن یغمای هشیاری

ماخذ: مولانا، دیوان شمس