در بادیه تشنگان بمردند

در بادیه تشنگان بمردند      وز حله به کوفه می‌رود آب

ماخذ: غزلیات سعدی، با صدای استاد شجریان