مشتری خواهی که از وی زر بری

مشتری خواهی که از وی زر بری     به ز حق کی باشد ای دل مشتری

می‌خرد از مالت انبانی نجس     می‌دهد نور ضمیری مقتبس

می‌ستاند این یخ جسم فنا     می‌دهد ملکی برون از وهم ما

هین درین بازار گرم بی‌نظیر      کهنه‌ها بفروش و ملک نقد گیر

ماخذ: مولانا، دفتر ششم مثنوی