بهار دلکش 

بهار دلکش 

ماخذ: ترانه بهار دلکش، استاد شجریان